Bij de Lolifantjes zijn er in de loop van de jaren een aantal regels ontstaan vanuit de praktische gang van zaken. Om hierin enige duidelijkheid te scheppen, hebben we ze in dit de huishoudelijke regelement beschreven. Deze kunt u op aanvraag ontvangen. Wilt u een huishoudelijke regelement klik hier dan kunt u deze downloaden. Helaas zijn er door omstandigheden en afmelding van oudercommissieleden geen leden meer. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe oudercommissieleden. Door dat wij geen oudercommissieleden hebben die voor u het adviesrecht en de bestuurlijke beslissingen gaat nemen, willen wij u door middel van dit bericht erop attenderen dat u als ouder ten allen tijden recht heeft op advies recht. Wat houd advies recht in? U heeft het recht om advies te geven rondom de beleidsmatige veranderingen onder andere prijswijziging, openingstijden en bijvoorbeeld het voeding etc. Wilt u hier meer informatie over kunt u bij de leidinggevende terecht of u kunt zich ook inlezen op de website van Boink. ( http://www.boink.info/)

In dit plan wordt onder meer beschreven hoe bij de Lolifantjes word gewerkt aan de 4 competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang.

– Emotionele veiligheid

– Persoonlijke competentie

– Sociale competnetie

– Waarden en normen

Protocollen

Wat te doen bij ziekte en hoe hanteren wij onze protocollen? Hier onder hebben we een aantal protocollen op rijtje. Dit kunt u na lezen en als u nog vragen heeft, kunt u altijd een van de leidsters benaderen. Protocol Kindermishandeling Locatie Prozastraat

Klik hier Kindermishandeling Locatie Jacob van Maerlantstraat

klik hier voor zieke kinderen

Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.

Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien.  Wij verwijzen u door naar de website van mediaonderwijs voor meer informatie   https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant

 

klik hier voor gebruik van mediadiamant 0-5 jaar

klik hier voor gebruik van mediadiamant 6-8 jaar

klik hier voor gebruik mediadiamant 9-12 jaar

Landelijk Registratie nummer

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat. Onze LKR nummers zijn als volgt:

KDV 153187438

BSO Prozastraat 781003490

BSO Jacob van Maerlantstraat 249187486

Sluiting data’s

Sluitingsdagen BSO en KDV De Lolifantjes 2024

Goede vrijdag              vrijdag, 29 maart

Paasmaandag             maandag, 1 april

Studie dagen               woensdag en donderdag 10 en 11 april

Hemelvaartsdag         donderdag, 9 mei

Studiedag.                   Vrijdag, 10 mei

Pinkstermaandag        maandag, 20 mei

Winterstop                   woensdag 25 december t/m vrijdag 3 januari 2025

Intern Klachtreglement De Lolifantjes heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de locatiemanager. Zij is te bereiken per email: info@bsodelolifantjes.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Definities Organisatie: Naam BSO-KDV DE LOLIFANTJES Medewerker: De medewerker, werkzaam bij DE LOLIFANTJES Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris. De is niet aanwezig binnen onze instelling. Locatiemanager: Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst ( S. Sari) Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn – of haar kinderen. Klager: De ouder die een klacht indient Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen. Klachtenloket Kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation. Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet. Voortraject klacht Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden. Indienen klacht Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met eventueel het klachtenformulier indien de organisatie deze gebruikt, link naar formulier). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Behandeling klacht De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Externe klachtafhandeling Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. U uw klacht richten aan: De Geschillencommissie Postbus 90600 2509 LP Den Haag Wilt u direct contact dan kunt u tijdens kantoor uren bellen met 070-3105310.

Privacy Regulations 2020

Hier kunt u de privacyreglement van de Lolifantjes downloaden.

Hier kunt u de algemene voorwaarden kinderopvang 2017 downloaden.

Hier kunt u de aanvullende algemene voorwaarden downloaden.

Ontvang speciale aanbiedingen, exclusieve promoties en nieuws